1. Główna
  2. Porady
  3. Publikacje
  4. Zestawienie przepisów i norm dotyczących oświetlenia ewakuacyjnego

Zestawienie przepisów i norm dotyczących oświetlenia ewakuacyjnego1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 póź. zmianami) oraz projektowanymi zmianami w rozporządzeniu
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3. PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
4. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
5. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
6. HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
7. PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku
8. PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku
9. PN_EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
10. PN-EN 50171:2002 (U): Niezależny system zasilania
11. PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych - Część 2: Baterie stacjonarne
12. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
13. PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego
14. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
15. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
16. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Oświetlenie ewakuacyjne stało się urządzeniem przeciwpożarowym, a tym samym nadzór i kontrole stały się obowiązkowe (Dz. U. Nr 80 z dnia 21.04. 2006 poz. 563 )
Taka kontrola musi być przeprowadzona minimum raz w roku. Testowanie urządzeń wykonuje się automatycznie (oprogramowany mikroprocesor ). Odbywa się bez wyłączania zasilania obiektu.

Odnotowywanie kontroli i przeglądów technicznych w “tzw. dzienniku” musi zawierać dokładny wykaz urządzeń czy ich elementów (uszkodzonych, zreperowanych, wymienionych itp.). Urządzenia te muszą mieć swoje niepowtarzalne numery.
Obiekty o mniejszych gabarytach, w których dostępność do różnych pomieszczeń jest bezproblemowa umożliwiają zastosowanie urządzeń samo testujących bez centrali nadzoru w jednym miejscu.
Obiekty duże o kilku lub kilkunastu strefach pożarowych powinny mieć w rozwiązaniu oświetlenia ewakuacyjnego systemy kontroli i nadzoru rozproszone lub zcentralizowane w zależności od charakteru obiektu.

Z naszego doświadczenia stosowanie systemów kontroli i nadzoru ułatwia serwisowanie obiektów, a tym samym powoduje poprawność działania urządzeń, co wiążę się z bezpieczeństwem ludzi i mienia obiektów, na których te urządzenia są zainstalowane.
Do góry