1. Główna
  2. Usługi
  3. Usługi projektowe

Usługi projektowe



W ramach usług oferowanych naszym Klientom wykonujemy projekty oświetlenia awaryjnego ewakucyjnego. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze oprawy awaryjne czy skomplikowane rozwiązanie systemowe, stawiamy na najwyższą jakość naszej pracy. Dzięki temu oświetlenie awaryjne u naszych klientów zgodne jest ze wszystkimi wymaganiami. W zakres naszych usług wchodzą:

- Wykonanie koncepcji systemu oświetlenia z zastosowaniem obliczeń w programie Dialux, z wykorzystaniem środowiska CAD i analizy jakości oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń (wg dostarczonych rysunków lub zadanych wymiarów)
- Oferta techniczna
- Określenie typów i charakterystyki proponowanego sprzętu oświetleniowego
- Kosztorys wykonania oraz opis projektu

Do celów projektowych akceptujemy podkłady budowlane w formacie .DWG lub .DXF oraz .PDF

Wykonujemy projekty z zatwierdzeniem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, a także projekty z podpisami projektantów uprawnionych.

Kontakt: projektowy@hybryd.com.pl

Projekt oświetlenia awaryjnego – modernizacja oświetlenia awaryjnego LED

Od prawidłowo wykonanego projektu oświetlenia awaryjnego zależy nie tylko niezawodne działanie oświetlenia awaryjnego podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego, ale również ogólne bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym obiekcie budowlanym.

Projektowanie oświetlenia awaryjnego a normy i wymagania formalno-prawne

Projekt i modernizacje oświetlenia awaryjnego realizowane są w oparciu o wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, póz. 690 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 109/2004, poz. 1156).

Wymienione rozporządzenie zawiera wykaz polskich norm dotyczących projektowania i wykonawstwa projektu oświetlenia awaryjnego. Wśród najważniejszych norm, które bezpośrednio dotyczą projektowania oświetlenia, należy zaliczyć normy PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego.

Wśród istotnych, wybranych zagadnień wymienionego rozporządzenia musimy wymienić przede wszystkim § 181.

W paragrafie 181 pierwszy ustęp określa, że w przypadku gdy w wyniku zaniku zasilania oświetlenia podstawowego dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia oraz poważnych strat materialnych albo zagrożenia środowiska, wówczas konieczne jest zastosowanie samoczynnie załączającego się oświetlenia awaryjnego zapasowego lub ewakuacyjnego.

Co więcej, w kolejnym ustępie ustawodawca określa, że awaryjne oświetlenie zapasowe musi być stosowane w pomieszczeniach, w których mimo zaniku zasilania oświetlenia podstawowego konieczne jest kontynuowanie lub zakończenie zadań w bezpiecznych warunkach. Jednocześnie w ustępie 2. § 181 zawarto informację dotyczącą dopasowania czasu działania oświetlenia do uwarunkowań, które wynikają z czynności realizowanych w pomieszczeniu bądź warunków w nim panujących. Jednocześnie w ust. 5. czytamy, że projekt oświetlenia awaryjnego powinien określać czas działania oświetlenia awaryjnego nie krótszy niż 1 godzina od zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.

Projekt oświetlenia awaryjnego to nie tylko przepisy, ale i praktyka

Projektowanie oświetlenia awaryjnego wymaga od projektantów nie tylko znajomości przepisów, norm i wymogów prawnych, ale również praktycznej wiedzy, doświadczenia oraz znajomości rynkowej oferty opraw, źródeł światła czy innych elementów wchodzących w skład systemu oświetlenia awaryjnego.

Wśród podstawowych kwestii, które należy uwzględnić podczas projektowania oświetlenia awaryjnego czy modernizacji oświetlenia LED, zalicza się m.in.:

  • wskazanie punktów, w których konieczne jest zastosowanie opraw oświetleniowych,
  • uwzględnienie wymagań fotometrycznych, dzięki którym możliwe będzie zoptymalizowanie kosztów opraw doświetlających,
  • zadbanie o widoczność znaków ewakuacyjnych na oprawach kierunkowych,
  • zachowanie odpowiedniego natężenia oświetlenia w strefach wysokiego ryzyka, strefach otwartych oraz drogach ewakuacyjnych.
Do góry