1. Główna
  2. Produkty
  3. Systemy oświetlenia awaryjnego
  4. DYNAMICZNY

DYN - DYNAMICZNYKarta produktu:Pobierz


Dynamiczny

System DYN jest elementem systemu CENTRALTEST i charakteryzuje się zastosowaniem opraw dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego typu SPARK DYN.

System zaprojektowany został z myślą o bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w obiektach o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej.

Zintegrowany z systemami sygnalizacji pożaru, otrzymuje informacje o miejscu wystąpienia zagrożenia, a następnie wskazuje za pomocą opraw oświetlenia dynamicznego optymalną drogę ewakuacji. Droga ta wskazywana jest w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia na podstawie wielu scenariuszy predefiniowanych w systemie.

Cechy


• Możliwość sterowania i monitorowania dynamicznych opraw oświetlenia ewakuacyjnego
• Raportowanie stanu systemu zgodnie z obowiązującymi normami
• Komunikacja z systemami automatyki budynkowej BMS
• Komunikacja z systemem sygnalizacji pożaru SSP
• Budowa i realizacja własnych scenariuszy ewakuacji
• Automatyczna konfiguracja centrali za pomocą pliku XML
• Wygodna w obsłudze aplikacja webowa

PODŁĄCZENIE


Oprawy dynamiczne mogą być podłączone wraz z oprawami statycznymi do tej samej centrali H-312 lub mogą posiadać osobną, niezależną centralę. Oprawy DYN wymagają komunikacji pętlowej tzn. że posiadają dwa złącza do których podłączamy oba porty z centrali a oprawy łączmy ze sobą szeregowo. Jedna pętla może obsłużyć do 64 urządzeń. W celu podłączenia kolejnych należy zastosować rozdzielacz pętlowy np. H-311 CTL-CTL, który jak w przypadku rozdzielacza opraw statycznych tworzy nową, niezależną pętlę dla kolejnych 64 urządzeń. UWAGA! W przypadku stosowania systemu DYN do podłączenia statycznego oświetlenia należy zastosować rozdzielacz H-311 CTL-CTB (lub CTL-CTL) tym samym na wejściu rozdzielcza będzie podłączona pętla z centrali a na wyjściu linia do opraw statycznych.

SPARK DYN


Oprawa posiada budowę modułową.

Składają się na nią dwa typy modułów:
• Piktogramu (1-2 moduły) – znak E001 lub E002 zgodny z normą PN-EN ISO 7010:2012
• Strzałki/krzyża (1-4 modułów) – wyświetlających strzałkę zgodną w kształcie z normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz krzyż jako znak zakazu.

Oprawa może pracować w jednym z trzech trybów:
• Podstawowy – podczas obecności napięcia sieci
• Awaryjny – po zaniku napięcia sieci lub podaniu napięcia DC przez centralną baterię
• Pożarowy (zagrożenia) – po otrzymaniu polecenia z centrali.

Każdy z tych trybów ma niezależną konfigurację wyświetlanych komunikatów, przy czym tryb pożarowy dopuszcza do trzydziestu różnych komunikatów w zależności od scenariusza ewakuacji. Właściwy scenariusz w trybie pożarowym wybierany jest przez Centralę na podstawie informacji z systemu SSP o strefach w których wystąpiło zagrożenie.

KOMUNIKACJA Z SSP


Do komunikacji z systemami sygnalizacji pożaru wykorzystywany jest protokół MODBUS TCP/IP lub RTU. Możliwa jest też komunikacja sygnałami bezpotencjałowymi lub napięciowa (dry/wet), do tego celu należy zastosować moduł H-315, który montuje się na dowolną pętlę komunikacyjną, analogicznie jak rozdzielacz pętlowy lub oprawę dynamiczną.
Możliwe jest też zastosowanie przetwornika ADAM-4055.

KONFIGURACJA SCENARIUSZY


Do konfiguracji systemu potrzebne są informacje o komunikatach, jakie oprawy mają wyświetlić po wystąpieniu pożaru czy innego zagrożenia w konkretnych miejscach na podstawie scenariuszy ewakuacji. Informacje te muszą być wprowadzone do konfiguratora systemu DYN.

Konfigurator jest aplikacją webową udostępnianą klientom przez Hybryd. Pozwala ona na skonfigurowanie wszystkich funkcji opraw i systemu opisanych, a następnie wygenerowanie pliku konfiguracji w formacie XML. Plik ten musi zostać wgrany do Centrali. Po wczytaniu pliku Centrala rozsyła konfigurację komunikatów do opraw. Jeśli zapis dla wszystkich opraw jest poprawny system uzyskuje status skonfigurowanego. Konfiguracja może być zmieniana w dowolnym momencie, ta czynność nie wymaga ingerencji producenta.

BUDOWA SCENARIUSZA


Scenariusze pracy opisują reakcje opraw dynamicznych na sygnały zagrożenia. Każdy scenariusz zaczyna się od określenia wartości każdego z sygnałów SSP którego scenariusz ma dotyczyć.

Grupy 01..06 symbolizują poszczególne scenariusze pracy systemu. Dla każdej strefy dwustanowy sygnał „1” lub „0” z SSP można zastąpić znakiem „X” symbolizującym dowolną wartość sygnału. Grupa aktywowana jest w przypadku, gdy ustawione wartości sygnałów są zgodne z sygnałami z SSP. W ten sposób powstaje tzw. Grupa PPOŻ którą przypisuje się do danej oprawy wybierając odpowiedni dla sytuacji komunikat jaki ma ona wyświetlać.

Oprawy nieprzypisane do danej grupy PPOŻ nie będą przechodziły w tryb pożarowy w przypadku jej aktywacji. W przypadku użycia znaków „X” w konfiguracji grup dopuszcza się aktywację wielu grup PPOŻ jednocześnie.

Konfigurator pozwala na wydruk scenariusza w postaci dokumentacji graficznej lub tabelarycznej.

TOPOLOGIA SIECITopologia sieci System Dynamiczny

Do góry