Ogólne warunki gwarancji1. Gwarantem jest Hybryd Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 28; 44-120 Pyskowice.
2. Gwarant udziela Nabywcy gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży wyrobu, na produkowane przez siebie
wyroby eksploatowane na terenie Polski, na podstawie poniższych warunków.
3. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów których wady ujawniły się w okresie gwarancji.
4. Gwarancja nie obejmuje podzespołów wyrobu podlegających naturalnemu zużyciu.
5. Warunkami ważności gwarancji są w szczególności: właściwy sposób przechowywania, prawidłowy montaż urządzeń wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia, prawidłowa zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja i coroczny przegląd wg. normy PN-EN 50172 .
6. Gwarancja nie obejmuje przypadków gdy:
- Produkt był naprawiany bądź modyfikowany przez nieautoryzowany serwis,
- Produkt był eksploatowany z nienaprawionymi usterkami (dotyczy również podzespołów zużywających się, np.: świetlówka),
- Stwierdzono uszkodzenie powstałe w wyniku wypadku, klęski żywiołowej, działania sił wyższej, niewłaściwego użytkowania,
lub użytkowania na obszarze nie objętym gwarancją
- Stwierdzono uszkodzenie spowodowane niewłaściwym podłączeniem, podłączeniem niewłaściwego obciążenia, podłączeniem napięcia niezgodnego z dokumentacją wyrobu lub przepięciem elektrycznym,
- Stwierdzono uszkodzenie wskutek użytkowania bądź przechowywania w środowisku, którego parametry przekraczają limity dopuszczalne dla danego wyrobu,
7. Nabywca zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty wykrycia wady, oraz dostarczyć reklamowany wyrób do siedziby Gwaranta. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej usterki. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką oraz sposobem eksploatacji wyrobu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wyrobu do siedziby Gwaranta, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
8. W ramach gwarancji reklamowany wyrób może zostać naprawiony lub wymieniony na równoważny. W przypadku gdy jest to niemożliwe zapłacona kwota zostanie zwrócona. Gwarant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją reklamacji. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, ale może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Gwaranta.
9. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem lub realizacją ponosi nabywca. Niniejsze sformułowanie dotyczy także punktu 11.
10. Gwarant zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady wyrobu objętego gwarancją w miejscu, w którym wyrób jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostępu przez Nabywcę przedstawicielom Gwaranta do reklamowanego urządzenia traktuje się jako odstąpienie od reklamacji.
11. W przypadku zlecenia napraw poza siedzibą Gwaranta koszty naprawy serwisowej będą ustalane każdorazowo indywidualnie, wg stawek Gwaranta, a obejmować mogą w miarę zapotrzebowania koszty: przejazdów, wynajęcia niezbędnego sprzętu, roboczogodzin serwisanta, zakwaterowania, materiałów zużytych w trakcie prac serwisowych itp..
12. Na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia serwisantowi właściwego dostępu do wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do przedmiotu reklamacji koszty serwisu pokrywa Nabywca.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikłych z niezgodności wyrobu z umową.