Autonomicznie zasilane

Centralnie zasilane
 
 
 

DYN - DynamicznyDYN jest elementem systemu Centraltest 2 Gen. i charakteryzuje się zastosowaniem opraw typu „Spark DYN”.
System dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowany został z myślą o bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej. Zintegrowany z systemami sygnalizacji pożaru, otrzymuje informacje o miejscu wystąpienia zagrożenia, a następnie wskazuje za pomocą opraw oświetlenia dynamicznego optymalną drogę ewakuacji. Droga ta wskazywana jest w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia na podstawie wielu scenariuszy predefiniowanych w systemie.

Oprawa SPARK DYN


Oprawy oświetlenia dynamicznego SPARK DYN zbudowane zostały w oparciu o kształtowniki aluminiowe wykorzystywane w oprawie SPARK w celu zapewnienia spójności wizualnej pomiędzy klasycznymi (statycznymi) oprawami oświetlenia ewakuacyjnego (SPARK) oraz oprawami dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (SPARK DYN). Front oprawy wykonany został z blachy stalowej i wraz z wszystkimi widocznymi jej elementami jest malowany za pomocą farby proszkowej na żądany kolor.Oprawa posiada budowę modułową. Składają się na nią dwa typy modułów:
• Moduł piktogramu – znak E001 lub E002 zgodny z normą PN-EN ISO 7010:2012.
• Modułu strzałki/krzyża – wyświetlający strzałkę zgodną w kształcie z normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz krzyż jako znak zakazu.
Oprawa może posiadać od jednego do czterech modułów strzałki/krzyża oraz od jednego do dwóch modułów piktogramu.

Ze względu na ilości modułów może być podzielona na:
• jednostronną z jednym modułem strzałki/krzyża oraz jednym modułem piktogramu:• jednostronną z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz jednym modułem piktogramu:• dwustronną z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz dwoma modułami piktogramu:• dwustronną z czterema modułami strzałki/krzyża oraz dwoma modułami piktogramu:W celu ułatwienia montażu oprawa została podzielona na dwie części:
• element montażowy, będący fragmentem obudowy, montowany na podłożu, pozwalający na łatwy dostęp do przyłączy zasilających oraz komunikacyjnych,
• element główny zawierający moduły strzałki/krzyża oraz piktogramu, elektronikę sterującą oprawy oraz opcjonalny akumulator.

Podczas montażu oprawy, w pierwszej kolejności montowany jest element montażowy, obrabiane i podłączane są przewody zasilające oraz komunikacyjne, a następnie do dwóch szybkozłącz podłączane są wtyki elementu głównego, który w kolejnym kroku wsuwany jest w prowadnice obudowy. Element ten jest przykręcany do elementu montażowego za pomocą dwóch śrub umieszczonych u dołu lewej i prawej strony oprawy.

Moduł piktogramu


Moduł piktogramu wykonany jest w dwóch wariantach E001 oraz E002. Moduł piktogramu ma wymiary 150x150mm. Znak ewakuacyjny jest widoczny tylko gdy zostanie podświetlony. Jasność podświetlenia znaku może być regulowana w zakresie od 30 do 100%. Luminancja znaku przy 30% jasności podświetlenia spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2-22, tj. przekracza wartość 2cd/m2.
Moduł strzałki/krzyża


Strzałka - znak uzupełniający do znaku podstawowego E001 lub E002 wyświetlany jest za pomocą matrycy 13x13 diod LED koloru zielonego. Jest zgodny co do kształtu z normą PN-EN ISO 7010. Znak strzałki może być przekreślony za pomocą znaku czerwonego krzyża. Każdy ze znaków może być niezależnie konfigurowalny. Do konfigurowanych parametrów należą:
• stan: włączony/wyłączony,
• okres pulsowania: wyłączony lub od 200-750ms co 50ms (wypełnienie 50%),
• jasność: jeden z trzech poziomów,
• kierunek strzałki.

Moduł pozwala na wyświetlenie ośmiu strzałek (znaków uzupełniających) obracanych co 45 stopni, umieszczonych w pamięci stałej modułu oraz dodatkowo osiem znaków możliwych do konfiguracji w pamięci EEPROM modułu poprzez jednostkę centralną systemu. Znak krzyża (zakazu) jest znakiem statycznym. Moduł nie pozwala na modyfikacje jego kształtu.
W module zastosowano 133 diody LED w kolorze zielonym oraz 66 diod LED w kolorze czerwonym renomowanej firmy. Wymiary zewnętrzne modułu to 150x150mm.


Moduł strzałki/krzyża - widok rozmieszczenia diod LED


Moduł może występować w wersji pełnej, zawierającej zarówno matrycę zielonych diod LED wyświetlających znak strzałki oraz czerwone diody krzyża (oznaczany jako CA – cross/arrow), jak również w dwóch wersjach niepełnych:
• oznaczanej jako CR (cross) wersji z czerwonymi diodami LED wyświetlającymi znak krzyża (zakazu),
• oznaczonej jako AR (arrow) wersji z matrycą zielonych diod LED wyświetlających znak strzałki.

Komunikaty prezentowane przez oprawy


Zestaw znaków, jaki składa się na komunikat oprawy dynamicznej to:
• znak podstawowy E001 lub E002 zgodny z normą PN-EN ISO 7010 z możliwością całkowitego wygaszenia (widoczna biała płaszczyzna):• znak uzupełniający strzałki, nawiązujący do kształtu wg normy PN-EN ISO 7010:• znak krzyża:Znak strzałki może być obracany co 45 stopni, co daje następujące możliwe komunikaty kierunkowe:Znak strzałki może być przekreślony czerwonym krzyżem oznaczając znak zakazu ewakuacji w danym kierunku. Przykładowy wygląda następująco:Znaki strzałki, krzyża oraz stan piktogramu są całkowicie niezależnie konfigurowalne dla danego komunikatu wizualnego.
W celu uzyskania jednoznacznego komunikatu dla ewakuowanych osób znaki strzałki/krzyża powinny zawsze występować razem ze znakiem podstawowym E001 lub E002. Dlatego też oprawy można podzielić na dwusegmentowe składające się ze znaku podstawowego oraz znaku uzupełniającego oraz trójsegmentowe składające się z modułu strzałki/krzyża, znaku podstawowego oraz kolejnego modułu strzałki/krzyża.
W przypadku gdy scenariusz ewakuacyjny wymaga odwrócenia drogi ewakuacyjnej może wystąpić konieczność wyświetlenia komunikatów wizualnych po obydwu stronach oprawy. Wtedy należy stosować oprawy dwustronne.

Tryby pracy oprawy


Oprawa może pracować w jednym z trzech trybów:
• tryb podstawowy – podczas obecności napięcia sieci,
• tryb awaryjny – po zaniku napięcia sieci lub podaniu napięcia DC przez centralną baterię,
• tryb pożarowy (zagrożenia) – po otrzymaniu polecenia z centrali.
Każdy z tych trybów ma niezależną konfigurację wyświetlanych komunikatów, przy czym tryb pożarowy dopuszcza do trzydziestu różnych komunikatów w zależności od scenariusza ewakuacji. Właściwy scenariusz w trybie pożarowym wybierany jest przez Centralę na podstawie informacji z systemu SSP o strefach w których wystąpiło zagrożenie.

Zachowanie oprawy po utracie komunikacji


Oprawa po utracie komunikacji z jednostką centralną systemu H-300 DYN może zachować się w jeden z dwóch sposobów:
• oprawa wyświetla bieżący komunikat (pozostaje w stanie, w jakim była podczas utraty komunikacji).
• oprawa nie wyświetla żadnego komunikatu wizualnego (pozostaje wyłączona).

Konfiguracja scenariuszy ewakuacji


Do konfiguracji systemu potrzebne są informacje o komunikatach, jakie oprawy muszą wyświetlić po wystąpieniu pożaru czy też zagrożenia pożarowego w konkretnych miejscach na podstawie scenariuszy ewakuacji. Informacje te muszą być wprowadzone do konfiguratora systemu DYN. Konfigurator jest aplikacją webową udostępnianą klientom przez Hybryd. Pozwala ona na skonfigurowanie wszystkich funkcji opraw i systemu opisanych w tym dokumencie, a następnie wygenerowanie pliku konfiguracji w formacie XML. Plik ten musi zostać wgrany do Centrali. Po wczytaniu pliku Centrala rozsyła konfigurację komunikatów do opraw. Jeśli zapis dla wszystkich opraw jest poprawny system uzyskuje status skonfigurowanego.

Budowa scenariusza


Scenariusze pracy opisują reakcje opraw dynamicznych na sygnały zagrożenia. Każdy scenariusz zaczyna się od określenia wartości każdego z sygnałów SSP którego scenariusz ma dotyczyć.Grupy 01..06 symbolizują poszczególne scenariusze pracy systemu. Dla każdej strefy dwustanowy sygnał „1” lub „0” z SSP można zastąpić znakiem „X” symbolizującym dowolną wartość sygnału. Grupa aktywowana jest w przypadku, gdy ustawione wartości sygnałów są zgodne z sygnałami z SSP. W ten sposób powstaje tzw. Grupa PPOŻ którą przypisuje się do danej oprawy wybierając odpowiedni dla sytuacji komunikat jaki ma ona wyświetlać.Oprawy nieprzypisane do danej grupy PPOŻ nie będą przechodziły w tryb pożarowy w przypadku jej aktywacji. W przypadku użycia znaków „X” w konfiguracji grup dopuszcza się aktywację wielu grup PPOŻ jednocześnie.
Konfigurator pozwala na wydruk scenariusza w postaci dokumentacji graficznej lub tabelarycznej.