Autonomicznie zasilane

Centralnie zasilane
 
 
 

CT 1 Gen - System Centraltest 1 GeneracjiSystem Centraltest 1 Gen zadebiutował jako pierwszy taki system na polskim na rynku. Przez wiele lat był rozwijany, powstawały nowe centrale, nowe oprawy, rozdzielacze. W chwili obecnej system ten zastępowany jest nową generacją Centraltest 2 Gen. ale idea pozostała niezmieniona.
Centraltest z powodzeniem znajduje zastosowanie w średnich i wielkich obiektach jak szkoły, szpitale, centra handlowe, biurowce, budynki przemysłowe. Ideą systemu jest zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w indywidualne akumulatory i układ mikroprocesorowy zapewniający im autonomiczną pracę.

Oprawy mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów pracy:
• Podstawowy – wymagana obecność napięcia sieci.
• Awaryjny – praca z wbudowanej baterii po zaniku napięcia sieci. Praca oprawy w trybie awaryjnym jest niezależna od pozostałych elementów systemu.

Wszystkie urządzenia w systemie zasilane są z sieci 230VAC. Elementy tego systemu połączone są przewodem komunikacyjnym a każde urządzenie posiada własny adres. Z poziomu centralnej jednostki sterującej można wykonywać testy sprawnościowe opraw:
• Test A – krótki jednominutowy test sprawności oprawy, który należy przeprowadzać raz na miesiąc.
• Test B – test czasu pracy awaryjnej, który należy przeprowadzać raz do roku.
• Test C – test komunikacji

W trakcie testów wspomniany układ mikroprocesorowy oprawy dokonuje szeregu pomiarów, na podstawie których jest w stanie precyzyjnie wskazać rodzaj usterki tj. uszkodzenie baterii, uszkodzenie ładowania, uszkodzenie źródła światła itp.

Pozostałe cechy systemu:
• 7800 opraw na jednym interfejsie
• Do 253 interfejsów H-303 INT podłączonych do centrali
• 4 linie komunikacyjne w każdym interfejsie
• 31 rozdzielaczy max. na linie interfejsu
• 64 oprawy max. za rozdzielaczem
• 2 km – max. odległość oprawy od interfejsu
• Możliwość instalacji interfejsu w dowolnym miejscu w zasięgu sieci LAN (opcja z modułem Ethernet)

Schemat systemu
Komunikacja CT


W tym systemie wyróżniamy jeden sposób komunikacji tzw. „Komunikacja CT” w której każde urządzenie ma nadawany za pomocą ręcznego numeratora numer logiczny (oprawa 1-64 rozdzielacz 1-31) który w centrali wyświetlany jest w postaci numeru fizycznego na który składają się numery urządzeń pośredniczących NUMER_INTERFEJSU.NUMER_LINII.NUMER_ROZDZIELACZA.NUMER_OPRAWY np. CT1.1.2.3 lub CT1.3.20.40. Należy pilnować aby nie powielić numerów w obrębie jednej linii gdyż skutkuje to utratą komunikacji.

Okablowanie komunikacyjnePobierz instrukcję montażu linii transmisji


• Do budowy linii komunikacyjnej wykorzystuje się 2 przewody (skrętka) prowadzone w ekranie,
np. YTKSY ekw 1x2x0,8.
• Sygnały linii komunikacyjnej oznaczane są literami: A, B oraz E. Wyprowadzone są na złącza interfejsu, rozdzielacza i oprawy.
• Sygnały A i B należy prowadzić przewodami skrętki, zaś sygnał E podłączyć do ekranu kabla.
• Przy wyborze dostawcy należy upewnić się, że żyły są dobrze oznakowane aby uniknąć błędnego okablowania przez instalatora.
• Przewody podłączane do urządzeń powinny być starannie przygotowane. Płaszcz przewodu powinien być ściągnięty na stosownej długości a żyły odizolowane tak aby ich część czynna nie wystawała poza złącze.
• Należy stosować te same kolory żył do podłączenia poszczególnych sygnałów w całym okablowaniu komunikacyjnym systemu(np. kolor niebieski dla sygnału A, a kolor biały dla sygnału B).
• Podczas montażu kabla linii komunikacyjnej w systemie, nie jest wymagane zachowanie kolejności sygnałów A i B.
• Podczas wykonywania instalacji linii komunikacyjnej, ważne jest zapewnienie ciągłości połączenia ekranu oraz każdego z sygnałów A i B pomiędzy wszystkimi elementami systemu.
• Wymagana jest ciągłość sygnału PE między wszystkimi elementami systemu.
• Nie należy łączyć ekranu kabla linii komunikacyjnej z sygnałem PE.

Aby zapewnić bezproblemowe uruchomienie systemu, należy sprawdzić parametry przewodu przed przystąpieniem do podłączenia opraw. Należy w tym celu:

• Zmierzyć rezystancję między przewodami niebieskim i białym oraz niebieskim a ekranem i białym a ekranem po jednej stronie przewodu, podczas gdy żyły na drugim końcu przewodu są rozwarte. Zmierzone wartości
rezystancji powinny być rzędów setek MΩ. Znacznie mniejsze wartości będą oznaczać uszkodzenie przewodu.
• Zewrzeć żyły niebieską z białą na jednym końcu przewodu i dokonać pomiaru rezystancji między nimi na drugim końcu przewodu.
Rezystancja powinna wynosić w zależności od specyfikacji przewodu 0,0375Ω x 2 x L, gdzie L to długość linii w metrach. Podana wartość rezystancji przy założeniu przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 w temperaturze 20 0C. Zmierzona rezystancja nie powinna przekraczać wartości 100Ω.• Zewrzeć żyłę niebieską lub białą z ekranem na jednym końcu przewodu i dokonać pomiaru rezystancji między nimi na drugim końcu przewodu.Zmierzona rezystancja nie powinna przekraczać wartości 200Ω.

Interfejs H-303 INTUkład interfejsu H-303 INT umożliwia centrali komunikację i sterowanie oprawami oświetlenia awaryjnego CENTRALTEST. Połączenie interfejsu z komputerem centrali realizowane jest poprzez standardowe łącze RS-232/RS-485, ewentualnie poprzez ETHERNET (wymagany opcjonalny moduł).

Cechy:
• 4 linie wyjściowe, każda obsługujące do 31 rozdzielaczy
• Programowalne WE i WY bezpotencjałowe do komunikacji z BMS/SSP
• Zasilnie z sieci 230VAC
• Akumulator pozwalający na 3h pracy awaryjnej
• Maksymalna długość przewodu między interfejsem a rozdzielaczem: 1000m
• Kontrolki sygnalizujące stan pracy i obecność zasilania

Rozdzielacz H-302 RRozdzielacz jest elementem pośredniczącym w komunikacji między interfejsem centrali a oprawami. Do jednej linii interfejsu można podłączyć maksymalnie 31 rozdzielaczy. Do wyjścia rozdzielacza można podłączyć 64 oprawy. Pomiędzy oprawą a centralą może występować tylko jeden rozdzielacz.

Cechy:
• Akumulator pozwalający na 3h pracy awaryjnej
• Maksymalna ilość obsługiwanych opraw: 64
• Maksymalna długość przewodu między rozdzielaczem a oprawą 1000m
• Kontrolki zasilania

Oprawy


Wszystkie oprawy są w wykonaniu Centraltest, posiadają wbudowany akumulator, w trybie awaryjnym (po zaniku napiecia sieci) pracują od 1-3h w zależności od modelu.

W systemie „CT 1 Gen” wyróżniamy dwa typy opraw:
• Kierunkowe – wskazują kierunek ewakuacji, posiadają piktogram zgodny z normą PN-EN ISO 7010
• Doświetlające – oprawy oświetlające drogę ewakuacji

Oprawy możemy również podzielić ze względu na tryb pracy:
• Jasny – źródło światła jest aktywne zarówno przy zasilaniu z sieci jak i w trybie awaryjnym po zaniku napięcia sieciowego.
• Ciemny – źródło światła jest aktywne tylko trybie awaryjnym po zaniku napięcia sieciowego.
• Nocny – przy zasilaniu z sieci pracą źródła światła steruje centrala. Źródło światła aktywuje się zawsze w trybie awaryjnym po zaniku napięcia sieciowego.