Pobierz kartę katalogową
Pobierz

Centralka H-302 CZastosowanie


Integralnym elementem systemu Oświetlenia Awaryjnego jest centralka H-302/UAT z ekranem dotykowym.
Centralka H-302 C służy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia awaryjnego w budynkach. W oparciu o centralkę H-302 C zbudowano systemy oświetlenia awaryjnego: H-300, H-300 LED oraz H-300 DYN.
Systemy umożliwiają konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego, określonego miejsca.
Głównym przeznaczeniem centralki systemu monitorowania lamp oświetlenia
awaryjnego H-300 jest nadzór i kontrola sprawności wszystkich elementów do
niej przyłączonych. Służą do tego celu test A , test B oraz test poprawnej komunikacji. Dodatkowo centralka posiada wejście do współpracy z systemami przeciwpożarowymi, dzięki któremu grupa lamp przeciwpożarowych będzie sterowana poprzez wspólną sieć komunikacyjną.
Wszystkie wyniki testów można przekopiować do pamięci zewnętrznej PenDrive dołączonej do wejścia USB lub przeglądać na wyświetlaczu w opcji „Wyniki testów”.
Cztery tryby adresowania umożliwiają tworzenie wielu zbiorów lamp, co upraszcza
sterowanie nimi.

Zasada działania


Do centralki można dołączyć 7936 lamp adresowalnych, tzn. każda z tych lamp
będzie posiadała unikalny adres (numer) umożliwiający wykonywanie testów i lokalizację lampy w systemie.
Zainstalowane w centralce oprogramowanie umożliwia:
- wykonywanie automatycznych i ręcznych testów wszystkich elementów zainstalowanych w systemie,
- rejestrację wyników tych testów,
- generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
- zapis wyników testów do pamięci zewnętrznej PenDrive,
- automatyczne sterowanie lampami w systemie adresowania grupowego,
- sterowanie lampami z grupy przeciw pożarowej,
- sterowanie oświetleniem nocnym.

Testy lamp


Test funkcjonalności lampy -Test A
Test A lamp polega na zapaleniu lamp na wskazanej linii na okres 1 minuty i
automatycznym pomiarze jakości jej pracy. Test uruchamia się tylko w oprawach, w
których jest aktualnie dołączone napięcie sieciowe (posiadają wystarczającą do testu
energię w akumulatorach). Opóźniony zapłon, oscylacje lub brak świecenia powoduje
ustawienie w lampie znacznika uszkodzenia. Po wykonaniu testu następuje zebranie
wyników przez centralę. Lampy z ustawionym znacznikiem błędu zostają dołączone
do listy uszkodzonych elementów systemu. Po wykonaniu testu podstawowego, następuje uruchomienie ponownego testu indywidualnie dla lamp z listy uszkodzonych, w celu wyeliminowania fałszywych błędów.
Test może być wywoływany automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu i
o zadanej porze dla każdej linii niezależnie. Może być wywoływany także ręcznie w
opcji „WYKONYWANIE TESTÓW”.

Test zasilania awaryjnego lampy -Test B
Test polega na pomiarze czasu świecenia się lampy przy w pełni naładowanym
akumulatorze. Jeżeli czas świecenia lampy będzie krótszy niż to zostało określone
dla niej to zostanie ona dołączona do listy uszkodzonych elementów systemu.
Test B wykonywany jest tylko w sposób automatyczny. Rozpoczyna się każdego dnia
o ustalonej porze. Z wszystkich lamp zainstalowanych w systemie do testowania wybierane są tylko te, które spełniają następujące kryteria:
- ostatni test B był wykonany nie wcześniej niż x dni temu (x - parametr ustawiany),
- lampa posiada w pełni naładowany akumulator (obecne jest zasilanie sieciowe),
- ilość lamp poddanych testowi B tego dnia nie przekroczyła jeszcze wartości
ustalonej (parametr ustawiany).

Test poprawnej komunikacji
Testowi podlega jakość komunikacji pomiędzy centralką, a wszystkimi komponentami
zainstalowanymi w systemie. Uszkodzenie linii transmisyjnej, nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie rozdzielacza, lamp generuje informację o braku komunikacji.
W trakcie testu sprawdzane i rejestrowane są wszystkie informacje o błędach, jakie
pojawiły się od ostatnio wykonanego testu. Zbierane są też takie informacje jak
obecność akumulatora w oprawie, prawidłowe ustawienie typu i grupy w lampie. Test
może być uruchamiany automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu (1 do
255 godzin) lub ręcznie i wykonuje się dla wszystkich 4 linii.

Instalacja systemu


Struktura sieci, ilość rozdzielaczy i lamp jest programowana przez producenta
z danych projektu. Jeśli dany projekt nie wykorzystuje pełnej możliwości dołączenia 7936 lamp, to zaleca się ustalenie pewnego zapasu tak, aby tą możliwość w pełni wykorzystać.
Niezależnie od struktury i typu sieci komunikacyjnej wszystkie już zainstalowane komponenty systemu muszą zostać odblokowane w centralce, aby były widoczne przez system.

Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300


1. wymagany kabel komunikacyjny 2-żyłowy
2. zalecany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
3. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)